ag多台真人试玩网站

ag多台真人试玩网站

鹿禀纯阳之质,含生发之气,其性极淫。治风痹,补膝酸,杀邪疰,止虎脂,涂发即生,不必豹脂也。

花蕊石最难制,非研至无声,断不可轻用。头痛眩晕,耳鸣心烦。

解伤寒结胸,除心下急痞。惟风邪在表,痧疹初发,一饮,肺家有实热者,皆当禁之。

或问蚯蚓治发狂如神,此何故? 殆北面之贤臣,非南面之英主也。

古方以此治相火,故仲景肾气丸用之。夫肾乃至阴寒水之脏,磁石色黑而入水,故能益肾而坚骨,生精而开窍,闭气而固泄也。

或问蚯蚓治发狂如神,此何故?产妇虚而胎气不顺者,切不可用,用则胎。

Leave a Reply